Quarantaine-beambten

Waren werkzaam bij de quarantaine-dienst. Zij waren o.a. belast met het toezicht op de quarantaine-houders, d.w.z. degenen die quarantaine moesten houden. Omkoping van quarantaine-beambten schijnt niet zeldzaam te zijn geweest.
Quarantaine-dokter 

Deze was belast met de zorg en behandeling van de zieken van in quarantaine liggende schepen. Hij werd ook wel quarantaine-geneesheer genoemd.
Quarantaine-loods 

De loodsdienst op de quarantaineplaats. De quarantaine loods was tevens de opzichter van de quarantaineplaats.
Quartiermeester

Wijkmeester, belast met het toezicht op de wijk (deel van een stad).

Questeerder

Persoon, later vooral een geestelijke van de R.K. kerk  die rondtrok met een reliquieënkas, om daarmee aan de gelovigen voor geld aflaat van zonden of genezing van ziekte te brengen.

Aflaathandel, Hans Holbein Jr

Questor

Oorspronkelijk in het oude Rome de rechters van instructie voor halsmisdaden. Op gegeven ogenblik werden zij tevens belast met het beheer van de financiën. Toen hun rechterlijke bezigheden naar anderen overgingen, bleven zij het financiële beheer doen.  Het waren zo Romeinse ambtenaren, zowel burgerlijk als militair.
De questoren in burgerdienst inden de belastingen en andere staatsinkomsten.
De questor in militaire dienst moest de oorlogsbuit verkopen, de soldij uitbetalen, voor de oorlogsbehoeften zorgen enz.
Later werd de term ook gebruikt voor penningmeester. In de Nederl. Herv. Kerk werd de penningmeester van een ring, classis of synode questor genoemd. Men kende bijv. Classicale Questoren en een Questor-generaal.
Ook de penningmeester van een studentenvereniging of -corps werd questor genoemd.